Πολιτική της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΠΑΓΓΕΛΑ Α.Ε. είναι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών, διαθέτοντας προϊόντα τα οποία ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των σύγχρονων καταναλωτών και της νομοθεσίας.

Η εταιρεία είναι συνεπώς δεσμευμένη και στοχεύει πάντοτε στην διάθεση προϊόντων που συμμορφώνονται στα πρότυπα, κανονισμούς, διατάξεις που τα αφορούν είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται.

Η κατευθυντήρια γραμμή λειτουργίας της ΜΥΛΟΙ ΠΑΓΓΕΛΑ Α.Ε.είναι η ποιότητα και η ασφάλεια, η οποία πρέπει να παρέχεται στον πελάτη σε όλα τα επίπεδα προδιαγραφών του (ποιοτικές, οικονομικές, αμεσότητα εκτέλεσης παραγγελιών). Για να επιτευχθούν τα παραπάνω όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες και ελεγχόμενες.

Οι αντικειμενικοί στόχοι γύρω από τους οποίους υπάρχει συνεχής και συστηματική προσπάθεια στην εταιρεία περιλαμβάνουν βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών άρτια και συνεπής διάθεση των προϊόντων ασφάλεια των παραγομένων προϊόντων μείωση των παραπόνων καταναλωτών

Η Διοίκηση της ΜΥΛΟΙ ΠΑΓΓΕΛΑ Α.Ε. δεσμεύεται να παράσχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP).

Οι τρεις πυλώνες της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας - Ασφάλειας και συγκεκριμένα η τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων, η ικανοποίηση του πελάτη και η διαρκής βελτίωση είναι καθήκον και προσφορά όλου του προσωπικού στην ΜΥΛΟΙ ΠΑΓΓΕΛΑ Α.Ε.